Spoločnosť Yesovens svojim zákazníkom ponúka najlepšie služby, podporu a predajný servis. Funkčnosť konvektomatov, školenia, všetky produktové komponenty: spoločnosť Yesovens je svojim zákazníkom vždy nablízku.

Máte problémy s niektorým zo svojich zariadení?

Nižšie nájdete zoznam a popis najbežnejších chybových hlásení, vďaka ktorým budete môcť závady odstrániť rýchlo a bez ďalšej pomoci.

1. Konvektomat sa nedá zapnúť

• Skontrolujte, či je stroj správne pripojený k zdroju elektrickej energie.

• Skontrolujte, či parametre elektrického napätia vyhovujú špecifikáciám produktu (pozrite návod na obsluhu alebo štítok so sériovým číslom umiestnený na ľavej spodnej strane vedľa riadiacej dosky).

• Schéma elektrického zapojenia pri napájaní 380 – 400 V: tri fázové vodiče + nulový vodič + uzemňovací kábel. Všetky káble musia byť plne funkčné.

2. Konvektomat sa zapne ale nedosahuje požadovanú teplotu

Po nastavení teploty sa uistite, či ste nastavili čas, čím sa aktivuje varný cyklus. Bez nastavenia času sa cyklus nespustí (viď návod na obsluhu).

3. Konvektomat nevytvára paru/vlhkosť

• Skontrolujte, či je pripojenie k prívodu vody správne.

• Skontrolujte, či je pripojenie k prívodu vody otvorené.

• Skontrolujte správny tlak vody podľa návodu na obsluhu.

• Skontrolujte, či sú všetky vonkajšie filtre (nie inštalované na konvektomate) čisté a či fungujú.

• Skontrolujte, či sú funkcia/parametre pary nastavené správne a či sa klapka komína súčasne nachádza v zatvorenej polohe. Klapka v otvorenej polohe zabraňuje vytváraniu pary, aj keď je funkcia pary nastavená (viď návod na obsluhu).

4. HLÁSENIE „No power“ (Nedostatočné napätie)

Riešenie problémov pri chybe napájania:

• Skontroluje pripojenie zariadenia k zdroju elektrickej energie.

Hlavné následky:

• Ak sa hlásenie zobrazí po zapnutí alebo vypnutí prístroja, po obnovení napájania sa prístroj vypne.

• Ak sa alarm vyskytne počas cyklu pečenia a doba trvania prerušenia je kratšia ako nastavený čas (240 minút), po obnovení napájania sa cyklus zopakuje od začiatku fázy, počas ktorej došlo k prerušeniu. (Ak je naopak trvanie prerušenia dlhšie ako nastavený čas, po obnovení napájania sa cyklus preruší.)

5. HLÁSENIE „No connection“ (Žiadne pripojenie)

Riešenie chýb komunikácie s riadiacim modulom používateľského rozhrania:

– skontrolujte prepojenie medzi používateľským rozhraním a riadiacim modulom

Hlavné následky:

– ak sa hlásenie spustí pri chode zariadenia, nie je možné spustiť cyklus pečenia

– ak sa hlásenie spustí počas cyklu pečenia, nedôjde k žiadnym následkom

6. HLÁSENIE „Temperature“ (Teplota)

Riešenie problémov pri hlásení maximálnej teploty:

– pomocou teplotnej sondy skontrolujte, či teplota hlásená konvektomatom zodpovedá aktuálnej teplote vo varnej komore

– bez následkov

7. HLÁSENIE „High temperature“ (Vysoká teplota)

Riešenie problémov s prevádzkovou teplotou:

– skontrolujte prevádzkovú teplotu riadiaceho modulu; pozrite hlavný parameter A4.

Následky:

– ak sa hlásenie spustí pri chode zariadenia, nie je možné spustiť cyklus pečenia.

– ak sa hlásenie spustí počas cyklu pečenia, cyklus sa preruší.

– vetracie prieduchy sa otvoria, ventilátor technického priestoru sa zapne a zostávajúce výstupy sa uzatvoria.

8. HLÁSENIE „Door opened“ (Otvorené dvierka)

Riešenie problémov pri hlásení pootvorených dvierok:

– skontrolujte príčiny, ktoré viedli k aktivácii hlásenia.

Hlavné následky:

– ak sa hlásenie spustí počas cyklu pečenia, výstup na reguláciu teploty, ventilátor a výstup na nástrek pary sa odpoja a vetrací otvor sa otvorí.

9. HLÁSENIE „Thermal protections“ (Tepelná ochrana)

Riešenie problémov s tepelnou ochranou ventilátora:

– skontrolujte príčiny, ktoré viedli k aktivácii hlásenia;

Hlavné následky:

– ak sa hlásenie spustí počas cyklu pečenia, výstup pre reguláciu teploty a ventilátor sa vypnú

10. HLÁSENIE „Absorption Peaks“ (Maximálna absorpcia)

Riešenie problémov pri hlásení elektrickej absorpcie:

– skontrolujte príčiny, ktoré viedli k aktivácii hlásenia

Hlavné následky:

– ak sa hlásenie spustí počas cyklu pečenia, výstupy sa uzavrú

11. HLÁSENIE „Boiler probe“ (Sonda bojlerového vyvíjača)

Riešenie problémov pri hlásení nedosiahnutia minimálnej hladiny vody v bojleri:

• Skontrolujte prívod do bojlera.

Hlavné následky:

• Výstup na reguláciu teploty sa deaktivuje.

12. HLÁSENIE „Boiler“ (Bojlerový vyvíjač) – minimálna úroveň hladiny vody

Riešenie problémov s hlásením sondy na potláčanie pary:

• skontrolujte prívod do bojlera.

Hlavné následky:

• výstup na reguláciu teploty sa deaktivuje.

13. HLÁSENIE „Boiler“ (Bojlerový vyvíjač) – maximálna úroveň hladiny vody

Riešenie problémov s hlásením sondy na potláčanie pary:

• Rovnaký postup ako pri predošlom prípade, avšak tu chyba súvisí so sondou na potláčanie pary

Hlavné následky:

• Výstup na potláčanie pary sa deaktivuje

14. HLÁSENIE „Boiler communication“ (Komunikácia s bojlerom)

Chybové hlásenie komunikácie riadiaceho modulu – expanzný modul bojlera

Riešenie problémov:

• skontrolujte prepojenie medzi riadiacim modulom a expanzným modulom bojlera

Hlavné následky:

• všetky nastavenia bojlera sa deaktivujú

15. HLÁSENIE „Boiler safety“ (Bezpečnosť bojlera)

Riešenie problémov pri hlásení chyby bezpečnosti bojlera:

• skontrolujte príčiny, ktoré viedli k aktivácii hlásenia

Hlavné následky:

• všetky nastavenia bojlera sa deaktivujú

16. HLÁSENIE „Chamber burner / boiler blocked“ (Upchatie horáka vo varnej komore/upchatie bojlera)

Riešenie problémov pri hlásení upchatia horáka:

• Skontrolujte príčiny, ktoré viedli k upchatiu horáka

Hlavné následky:

• horák vo varnej komore/bojler sa vypne

17. HLÁSENIE „Chamber burner / boiler“ (Horák vo varnej komore/bojler)

Riešenie problémov pri hlásení chýb horáka vo varnej komore/bojlera:

• skontrolujte správne fungovanie radiálneho ventilátora, spätnú väzbu snímača Hall a parametre b5/B6 (komora) alebo B12/B13 (bojler).

Hlavné následky:

• horák vo varnej komore/bojler sa vypne

Ak ste nenašli odpovede na riešenie svojich problémov, kontaktuje náš popredajný servis prostredníctvom doleuvedeného formulára.

1. Konvektomat sa nedá zapnúť

• Skontrolujte, či je stroj správne pripojený k zdroju elektrickej energie.

• Skontrolujte, či parametre elektrického napätia vyhovujú špecifikáciám produktu (pozrite návod na obsluhu alebo štítok so sériovým číslom umiestnený na ľavej spodnej strane vedľa riadiacej dosky).

• Schéma elektrického zapojenia pri napájaní 380 – 400 V: tri fázové vodiče + nulový vodič + uzemňovací kábel. Všetky káble musia byť plne funkčné.

2. Konvektomat sa zapne ale nedosahuje požadovanú teplotu

Po nastavení teploty sa uistite, či ste nastavili čas, čím sa aktivuje varný cyklus. Bez nastavenia času sa cyklus nespustí (viď návod na obsluhu).

3. Konvektomat nevytvára paru/vlhkosť

• Skontrolujte, či je pripojenie k prívodu vody správne.

• Skontrolujte, či je pripojenie k prívodu vody otvorené.

• Skontrolujte správny tlak vody podľa návodu na obsluhu.

• Skontrolujte vonkajšie filtre (neinštalované na konvektomate). Musia byť čisté a plne funkčné.

• Skontrolujte správne nastavenie funkcie/parametrov pary (viď návod na použitie).

4. Kód chyby PR1 – Chyba teplotnej sondy v komore, skrat alebo nesprávne zvolená referenčná hodnota nastavenia čidla 100 > R(pt100) > 223 ohmov

Konvektomat vypnite a aspoň na 1 minútu ho odpojte od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

5. Kód chyby PR2 – Chyba vpichovej mäsovej teplotnej sondy, skrat alebo nesprávne zvolená referenčná hodnota nastavenia čidla 100 > R(pt100) > 223 ohmov

Skontrolujte, či ste vložili mäsovú teplotnú sondu, ak ju zvolený program alebo funkcia využíva. Ak hlásenie pretrváva aj v prípade, že nepoužívate funkciu, ktorá využíva mäsovú teplotnú sondu, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

6. Kód chyby PR3 – Chyba teplotnej sondy kvasiarne, skrat alebo nesprávne zvolená referenčná hodnota nastavenia čidla 100 > R(pt100) > 223 ohmov

Skontrolujte správne pripojenie kábla vychádzajúceho z kvasiarne ku konektoru na zadnej strane konvektomatu. Ak je konektor správne pripojený (skúste ho niekoľkokrát odpojiť a zase pripojiť) a problém stále pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

7. Kód chyby PR4 – Prehriatie matičnej dosky na 70 °C

Vypnite konvektomat. Uvoľnením plastovej zádržnej mriežky vyčistite filter na zadnej strane konvektomatu. Následne ho zasunutím plastovej zádržnej mriežky opäť nasaďte a zapnite konvektomat. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

8. Kód chyby PR5 – Chyba komunikácie s ovládacím panelom pretrvávajúca dlhšie ako 5 sekúnd

Na 1 minútu odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu

9. Kód chyby PR6 – Prehriatie varnej komory na 310 °C

Konvektomat vypnite a na 30 minút nechajte komoru vychladiť. Následne môžete konvektomat opäť zapnúť. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

10. Kód chyby PR7 – Chyba snímača otáčok

Na 1 minútu odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu

11. Kód chyby PR8 – Prepínač otáčok motora

Na 1 minútu odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

12. Kód chyby PR 9 – Interná chyba firmvéru

Na 1 minútu odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu

13. Kód chyby PR10 – Chybná poloha komína

Na 1 minútu odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu

14. Kód chyby PR30 – Chyba neuvedená v tabuľke, chyba firmvéru

Na 1 minútu odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

15. Kód chyby E99 – Žiadna komunikácia s ovládacím panelom

Na 1 minútu odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu

Ak ste nenašli odpovede na riešenie svojich problémov, kontaktuje náš popredajný servis prostredníctvom doleuvedeného formulára.

1. Konvektomat sa nedá zapnúť

• Skontrolujte, či je stroj správne pripojený k zdroju elektrickej energie.

• Skontrolujte, či parametre elektrického napätia vyhovujú špecifikáciám produktu (pozrite návod na obsluhu alebo štítok so sériovým číslom umiestnený na ľavej spodnej strane vedľa riadiacej dosky).

• Schéma elektrického zapojenia pri napájaní 380 – 400 V: tri fázové vodiče + nulový vodič + uzemňovací kábel. Všetky káble musia byť plne funkčné.

2. Konvektomat sa zapne ale nedosahuje požadovanú teplotu

Skontrolujte polohu nastavení teploty a časovača. Na spustenie varenia je potrebné nastaviť teplotu aj čas.

3. Konvektomat nevytvára paru/vlhkosť

• Skontrolujte, či je pripojenie k prívodu vody správne.

• Skontrolujte, či je pripojenie k prívodu vody otvorené.

• Skontrolujte správny tlak vody podľa návodu na obsluhu.

• Skontrolujte vonkajšie filtre (neinštalované na konvektomate). Musia byť čisté a plne funkčné.

• Skontrolujte správne nastavenie funkcie/parametrov pary (viď návod na použitie).

Ak ste nenašli odpovede na riešenie svojich problémov, kontaktuje náš popredajný servis prostredníctvom doleuvedeného formulára.

1. Konvektomat sa nedá zapnúť

• Skontrolujte, či je stroj správne pripojený k zdroju elektrickej energie.

• Skontrolujte, či parametre elektrického napätia vyhovujú špecifikáciám produktu (pozrite návod na obsluhu alebo štítok so sériovým číslom umiestnený na ľavej spodnej strane vedľa riadiacej dosky).

• Schéma elektrického zapojenia pri napájaní 380 – 400 V: tri fázové vodiče + nulový vodič + uzemňovací kábel. Všetky káble musia byť plne funkčné.

2. Konvektomat sa zapne ale nedosahuje požadovanú teplotu

Po nastavení teploty sa uistite, či ste nastavili čas, čím sa aktivuje varný cyklus. Bez nastavenia času sa cyklus nespustí (viď návod na obsluhu).

3. Konvektomat nevytvára paru/vlhkosť

• Skontrolujte, či je pripojenie k prívodu vody správne.

• Skontrolujte, či je pripojenie k prívodu vody otvorené.

• Skontrolujte správny tlak vody podľa návodu na obsluhu.

• Skontrolujte vonkajšie filtre (neinštalované na konvektomate). Musia byť čisté a plne funkčné.

• Skontrolujte, či sú funkcia/parametre pary nastavené správne a či sa klapka komína súčasne nachádza v zatvorenej polohe. Klapka v otvorenej polohe zabraňuje vytváraniu pary, aj keď je funkcia pary nastavená (viď návod na obsluhu).

4. HLÁSENIE „No power“ (Nedostatočné napätie)

Riešenie problémov pri chybe napájania:

– Skontroluje pripojenie zariadenia k zdroju elektrickej energie.

Hlavné následky:

– ak sa hlásenie zobrazí po zapnutí alebo vypnutí prístroja, po obnovení napájania sa prístroj vypne.

– ak sa alarm vyskytne počas cyklu pečenia a doba trvania prerušenia je kratšia ako nastavený čas (240 minút), po obnovení napájania sa cyklus zopakuje od začiatku fázy, počas ktorej došlo k prerušeniu. (Ak je naopak trvanie prerušenia dlhšie ako nastavený čas, po obnovení napájania sa cyklus preruší.)

5. HLÁSENIE „No connection“ (Žiadne pripojenie)

Riešenie chýb komunikácie s riadiacim modulom používateľského rozhrania:

– skontrolujte prepojenie medzi používateľským rozhraním a riadiacim modulom.

Hlavné následky:

– ak sa hlásenie spustí pri chode zariadenia, nie je možné spustiť cyklus pečenia.

– ak sa hlásenie spustí počas cyklu pečenia, nedôjde k žiadnym následkom.

6. HLÁSENIE „Temperature“ (Teplota)

Riešenie problémov pri hlásení maximálnej teploty:

– Pomocou teplotnej sondy vo varnej komore teplotu skontrolujte.

Bez následkov.

7. HLÁSENIE „High temperature“ (Vysoká teplota)

Riešenie problémov s prevádzkovou teplotou:

– skontrolujte prevádzkovú teplotu riadiaceho modulu; pozrite parameter A4

Hlavné následky:

– ak sa hlásenie spustí pri chode zariadenia, nie je možné spustiť cyklus pečenia.

– ak sa hlásenie spustí počas cyklu pečenia, cyklus sa preruší.

– vetracie prieduchy sa otvoria, ventilátor technického priestoru sa zapne a zostávajúce výstupy sa uzatvoria.

8. HLÁSENIE „Door opened“ (Otvorené dvierka)

Riešenie problémov pri hlásení potvorených dvierok:

– skontrolujte príčiny, ktoré viedli k aktivácii hlásenia.

Hlavné následky:

– ak sa hlásenie spustí počas cyklu pečenia, výstup na reguláciu teploty, ventilátor a výstup na nástrek pary sa odpoja a vetrací otvor sa otvorí.

9. HLÁSENIE „Thermal protections“ (Tepelná ochrana)

Riešenie problémov s tepelnou ochranou ventilátora:

– Skontrolujte príčiny, ktoré viedli k aktivácii hlásenia.

Hlavné následky:

– ak sa hlásenie spustí počas cyklu pečenia, výstup na reguláciu teploty a ventilátor sa odpoja.

10. HLÁSENIE „Absorption Peaks“ (Hraničné absorpčné hodnoty)

Riešenie problémov pri hlásení elektrickej absorpcie:

– skontrolujte príčiny, ktoré viedli k aktivácii hlásenia.

Hlavné následky:

– ak sa hlásenie spustí počas cyklu pečenia, výstupy sa odpoja.

Ak ste nenašli odpovede na riešenie svojich problémov, kontaktuje náš popredajný servis prostredníctvom doleuvedeného formulára.

1. Konvektomat sa nedá zapnúť

• Skontrolujte, či je stroj správne pripojený k zdroju elektrickej energie.

• Skontrolujte, či parametre elektrického napätia vyhovujú špecifikáciám produktu (pozrite návod na obsluhu alebo štítok so sériovým číslom umiestnený na ľavej spodnej strane vedľa riadiacej dosky).

• Schéma elektrického zapojenia pri napájaní 380 – 400 V: tri fázové vodiče + nulový vodič + uzemňovací kábel. Všetky káble musia byť plne funkčné.

2. Konvektomat sa zapne ale nedosahuje požadovanú teplotu

Po nastavení teploty sa uistite, či ste nastavili čas, čím sa aktivuje varný cyklus. Bez nastavenia času sa cyklus nespustí (viď návod na obsluhu).

3. Konvektomat nevytvára paru/vlhkosť

• Skontrolujte, či je pripojenie k prívodu vody správne.

• Skontrolujte, či je pripojenie k prívodu vody otvorené.

• Skontrolujte správny tlak vody podľa návodu na obsluhu.

• Skontrolujte vonkajšie filtre (neinštalované na konvektomate). Musia byť čisté a plne funkčné.

• Skontrolujte správne nastavenie funkcie/parametrov pary (viď návod na použitie).

4. Kód chyby PR1 – Chyba teplotnej sondy v komore, skrat alebo nesprávne zvolená referenčná hodnota nastavenia čidla 100 > R(pt100) > 223 ohmov

Konvektomat vypnite a aspoň na 1 minútu ho odpojte od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

5. Kód chyby PR2 – Chyba vpichovej mäsovej teplotnej sondy, skrat alebo nesprávne zvolená referenčná hodnota nastavenia čidla 100 > R(pt100) > 223 ohmov

Skontrolujte, či ste vložili mäsovú teplotnú sondu, ak ju zvolený program alebo funkcia využíva. Ak hlásenie pretrváva aj v prípade, že nepoužívate funkciu, ktorá využíva mäsovú teplotnú sondu, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

6. Kód chyby PR3 – Chyba teplotnej sondy kvasiarne, skrat alebo nesprávne zvolená referenčná hodnota nastavenia čidla 100 > R(pt100) > 223 ohmov

Skontrolujte správne pripojenie kábla vychádzajúceho z kvasiarne ku konektoru na zadnej strane konvektomatu. Ak je konektor správne pripojený (skúste ho niekoľkokrát odpojiť a zase pripojiť) a problém stále pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

7. Kód chyby PR4 – Prehriatie matičnej dosky na 70 °C

Vypnite konvektomat. Uvoľnením plastovej zádržnej mriežky vyčistite filter na zadnej strane konvektomatu. Následne ho zasunutím plastovej zádržnej mriežky opäť nasaďte a zapnite konvektomat. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

8. Kód chyby PR5 – Chyba komunikácie s ovládacím panelom pretrvávajúca dlhšie ako 5 sekúnd

Na 1 minútu odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

9. Kód chyby PR6 – Prehriatie varnej komory na 310 °C

Konvektomat vypnite a na 30 minút nechajte komoru vychladiť. Následne môžete konvektomat opäť zapnúť. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

10. Kód chyby PR7 – Chyba snímača otáčok

Na 1 minútu odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

11. Kód chyby PR8 – Prepínač otáčok motora

Na 1 minútu odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

12. Kód chyby PR9 – Interná chyba firmvéru

Na 1 minútu odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

13. Kód chyby PR10 – Chybná poloha komína

Na 1 minútu odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

14. Kód chyby PR30 – Chyba neuvedená v tabuľke, chyba firmvéru

Na 1 minútu odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

15. Kód chyby E99 – Žiadna komunikácia s ovládacím panelom

Na 1 minútu odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

Ak ste nenašli odpovede na riešenie svojich problémov, kontaktuje náš popredajný servis prostredníctvom doleuvedeného formulára.

1. Konvektomat sa nedá zapnúť

• Skontrolujte, či je stroj správne pripojený k zdroju elektrickej energie.

• Skontrolujte, či parametre elektrického napätia vyhovujú špecifikáciám produktu (pozrite návod na obsluhu alebo štítok so sériovým číslom umiestnený na ľavej spodnej strane vedľa riadiacej dosky).

• Schéma elektrického zapojenia pri napájaní 380 – 400 V: tri fázové vodiče + nulový vodič + uzemňovací kábel. Všetky káble musia byť plne funkčné.

2. Konvektomat sa zapne ale nedosahuje požadovanú teplotu

Skontrolujte polohu nastavení teploty a časovača. Na spustenie varenia je potrebné nastaviť teplotu aj čas.

3. Konvektomat nevytvára paru/vlhkosť

• Skontrolujte, či je pripojenie k prívodu vody správne.

• Skontrolujte, či je pripojenie k prívodu vody otvorené.

• Skontrolujte správny tlak vody podľa návodu na obsluhu.

• Skontrolujte vonkajšie filtre (neinštalované na konvektomate). Musia byť čisté a plne funkčné.

• Skontrolujte správne nastavenie funkcie/parametrov pary (viď návod na použitie).

Ak ste nenašli odpovede na riešenie svojich problémov, kontaktuje náš popredajný servis prostredníctvom doleuvedeného formulára.

1. Konvektomat sa nedá zapnúť

• Skontrolujte, či je stroj správne pripojený k zdroju elektrickej energie.

• Skontrolujte, či parametre elektrického napätia vyhovujú špecifikáciám produktu (pozrite návod na obsluhu alebo štítok so sériovým číslom umiestnený na zadnej strane).

• Schéma elektrického zapojenia pri napájaní 380 – 400 V: tri fázové vodiče + nulový vodič + uzemňovací kábel. Všetky káble musia byť plne funkčné.

2. Konvektomat sa zapne ale nedosahuje požadovanú teplotu

• Na elektromechanických modeloch skontrolujte polohu nastavení teploty a časovača. Na spustenie varenia je potrebné nastaviť teplotu aj čas.

• Na digitálnych modeloch skontrolujte, či sa cyklus varenia automaticky spustí po nastavení teploty (viď návod na obsluhu).

3. Konvektomat nevytvára paru/vlhkosť (pri modeloch s funkciou pary)

• Skontrolujte, či je pripojenie k prívodu vody správne.

• Skontrolujte, či je pripojenie k prívodu vody otvorené.

• Skontrolujte správny tlak vody podľa návodu na obsluhu.

• Skontrolujte vonkajšie filtre (neinštalované na konvektomate). Musia byť čisté a plne funkčné.

• Skontrolujte správne nastavenie funkcie/parametrov pary (viď návod na použitie).

4. Výstražné ukazovatele a hlásenia (pri digitálnych modeloch)

Výstražné symboly sa zobrazujú na displeji CHAMBER (D1), zatiaľ čo je všetko vypnuté. Zvukový signál upozorňuje na poruchu. Bzučiak možno stlmiť stlačením tlačidla START/STOP (T2).

5. Kód chyby ER1 – Alarm teplotnej sondy v komore

Toto chybové hlásenie upozorňuje na poruchu teplotnej sondy v komore. Všetko okrem osvetlenia sa vypne. Aktuálny cyklus sa preruší. Ozve sa zvukový signál.

Konvektomat vypnite a aspoň na 30 sekúnd ho odpojte od zdroja elektrickej energie. Následne ho opäť pripojte k elektrickej energii a zapnite. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

6. Kód chyby ER3 – Bezpečnostný alarm termostatu konvektomatu

Toto chybové hlásenie upozorňuje na poruchu ohrevu konvektomatu. Po 5 sekundách sa všetko vypne, aktuálny cyklus sa preruší a ozve sa zvukový signál. Keď hlásenie zmizne, pomocou tlačidla ON/OFF (T1) konvektomat reštartujte a ten sa následne vypne.

V prípade, ak problém pretrváva aj po reštartovaní systému, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

7. Kód chyby ER4 – Hlásenie o vysokej prevádzkovej teplote

Hlásenie sa spustí, ak teplotná sonda na matičnej doske nameria prevádzkovú teplotu vyššiu ako 70 °C.

Vypnite konvektomat. Uvoľnením plastovej zádržnej mriežky vyčistite filter na zadnej strane konvektomatu. Následne ho zasunutím plastovej zádržnej mriežky opäť nasaďte a zapnite konvektomat. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

8. Kód chyby ER6 – Hlásenie prehriatia varnej komory

Hlásenie sa spustí v prípade, ak teplota vo varnej komore prekročí 310 °C. Ovládanie vypne každý výstup a aktuálne prebiehajúci cyklus sa preruší.
Konvektomat vypnite a aspoň na 30 minút ho odpojte od zdroja elektrickej energie. Následne môžete konvektomat opäť zapnúť. V prípade, ak problém pretrváva, požiadajte náš popredajný servis o technickú podporu.

Ak ste nenašli odpovede na riešenie svojich problémov, kontaktuje náš popredajný servis prostredníctvom doleuvedeného formulára.

Poradenstvo

Ak máte akékoľvek technické otázky, potrebujete objasniť niektoré prevádzkové aspekty alebo máte nejaké pochybnosti, môžete sa kedykoľvek obrátiť na náš tím profesionálov, ktorý je vám vždy k dispozícii.

Popredajný servis

Všetky naše produktové komponenty dokážeme dodávať do celého sveta v extrémne rýchlom čase.

Školenia

Do tohto sektoru sme investovali veľa úsilia: naši kuchári môžu uvariť všetky vaše recepty či už v našich priestoroch, alebo priamo u vás.